Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on avanud taotlusvooru eraisikutele toetuse taotlemiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Kui kinnistu tarbeks on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega ning ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse. Toetuse taotlemiseks viige läbi järgmised tegevused:

  • Küsige vee-ettevõtjalt liitumistingimused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks (liitumistingimuste taotluse vormi saate täita AS Rakvere Vesi kodulehel aadressil www.rakvesi.ee )
  • Küsige kogumismahuti rajamisel vee-ettevõtjalt või kohalikult omavalitsuselt kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis
  • Täitke KIKi taotlusvorm ( taotlusvorm on kättesaadav KIKi kodulehel aadressil https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine )
  • Lisage KIKi taotlusvormile vee-ettevõtja liitumistingimused, kogumismahuti rajamise puhul vastav kinnituskiri, kinnituskiri selle kohta, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule ning volikiri (juhul, kui toetust taotletakse volikirja alusel) ja esitage taotlus koos lisadega KIKile läbi E-toetuste keskkonna ( https://etoetus.struktuurifondid.ee/ ). Taotlust saab esitada ka e-posti teel ( info@kik.ee ) ja paberkandjal ( Narva mnt 7a, 10117 Tallinn ). KIK kontrollib 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seadusele, selle alamaktidele ja meetmemääruse nõuetele ning teeb seejärel otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab KIK sellest taotlejat ja määratakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 15 kalendripäeva. Taotluse menetlemise maksimaalne ajaperiood on 50 kalendripäeva.

Toetust antakse 66% ulatuses standardiseeritud ühikuhinnast, toetussummad on sätestatud keskkonnaministri 17.05.2018 nr 12 määruse “Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord” § 7.

Pärast taotluse rahuldamise otsust tuleb toetuse saajal teostada kinnistusisesed, selhulgas majasisesed torustike ehitustööd, tellida pädevalt teostajalt nõuetele vastav torustike teostusjoonis ning sõlmida vee-ettevõtjaga teenusleping. Seejärel esitab toetuse saaja KIKile projekti lõpparuande ja maksetaotluse koos vastavate lisadega hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

KIK teeb väljamakse pärast seda, kui on lugenud projekti tegevused ellu viiduks, kuid mitte rohkem kui 90 päeva jooksul.

Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta on kättesaadav KIKi kodulehel (https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine ).

Lisainformatsiooni saate küsida AS Rakvere Vesi klienditeenindusest Tallinna 5a, 44306 Rakvere, tel. 32 233 17 e-post: info@rakvesi.ee .

Klienditeenindus on avatud E, T, K, N 8.30 – 16.30, lõuna 12.00 – 13.00.