Rakvere valla Lasila küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, nr 16856, on realiseeritud

kik

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 26.06.2019 tehtud nõukogu otsusega nr 3-2_3/9709-3/2019 ja 14.02.2020 täiendava rahastamise otsusega nr 3-2_3/9709-7/2019 Projekti: „Rakvere valla Lasila küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine” (edaspidi Projekt).

 

Projekti käigus rekonstrueeriti täielikult küla reoveepuhasti koos uue reovee peapumpla ja heitveepumpla rajamisega, renoveeriti küla keskuse reoveepumpla ning rajati uus puurkaevpumpla, koos veetöötlusseadmete paigaldamisega. Projekti käigus rekonstrueeriti ja rajati lisaks järgmises mahus torustikke:

Küla keskuse ja puurkaevpumpla teenindamiseks (arvud on ümardatud m täpsusele):

 • Veetorustikke: 102 m (uuest puurkaevust peatorustikuni);
 • Isevoolseid kanalisatsioonitorustikke: 127 m (uue puurkaevu filtri pesuvee ärajuhtimiseks kanalisatsiooni peatorustikku);
 • Kanalisatsiooni survetorustikku (keskuses asuvast Vahtra pumplast): 15 m.

Reoveepuhasti teenindamiseks:

 • Veetorustikku: 80 m;
 • Isevoolset kanalisatsioonitorustikku: 72 m;
 • Kanalisatsiooni survetorustikku: 17 m;
 • Heitvee immutustorustikku: 288 m.

Kuna Lasila piirkonnas puudub eesvooluks sobiv (voolu)veekogu, tuli näha ette suhteliselt keerukas puhastatud heitvee immutussüsteem, mis koosneb järelpuhastusfiltrist (peale järelsetitit), heitveepumplast, jaotus- ja immutustorustikest: 12 reas 24 m immutustorustikku – kokku 288 m. Immutustorustik paigaldati spetsiaalsesse liiva-kruusakihtidest koosnevasse immutuskihti. Immutuskihi paigaldamiseks tuli pinnasest eemaldada ligikaudu 2,5 m paksuses olemasolevat saviliivmoreeni, mis ei ole immutamiseks sobiv materjal ning kus filtratsioon on aeglane.

Reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest:

 

 • reovee peapumpla
 • tehnohoone;
 • läbivoolu aktiivmudapuhasti, mis koosneb;
  • anoksiline kamber
  • õhustuskamber
  • järelsetiti
  • mudamahuti
  • järelsetiti;
 • järelpuhastusfilter;
 • heitveepumpla
 • imbväljak 12x ∅110 L=24 m

 

Joogiveevarustuse tarbeks rajati külla, Kontpuu tänavale uus puurkaev, mille lõplik sügavus on 100 m. Küla olemasolev puurkaev on rajatud aastal 1954 ning kaevu sügavus 143 m, seejuures avatud osa ca 105 m ja manteltoruga kaetud osa 38 m. Kaevu manteltoru lekib, oma vanuse tõttu on puurkaev tervikuna amortiseerunud ning selle kasutamine projektijärgselt ei ole perspektiivis jätkusuutlik. Uus puurkaev on rajatud Ordoviitsiumi veekihti. Kuigi puurkaevuvee kvaliteedinäitajad vastavad normeeritud osas nõuetele, ei ole puurkaevu vesi ilma töötlemata sobiv võrkuandmiseks tehnoloogiliste omaduste, lahustunud metaani sisalduse, lahustunud vesiniku sisalduse ning madala lahustunud hapniku sisalduse tõttu. Viimaste tõttu võib tekkida probleeme nii veevõrgus kui tarbijate juures (settimine, värvumine, hägu). Eelnevatel põhjustel nähti puurkaevpumplasse ette veetöötlus, mis koosneb eelaeratsioonimahutist, paarisfiltrist ja filtripesusüsteemist. Filtripesu tagasipesu faasis toimub puurkaevu veega, kuid viimane, päripidine tsükkel töödeldud veega. See väldib, õigemini kahandab sette kogunemist filterpaakide põhja.

Projekti peatöövõtja oli Schötli Keskkonnatehnika AS, alltöövõtja elektri-automaatikatööde osas OÜ Entronik, Scada ja kaugjuhtimise osas Saksa Automaatika OÜ.

Omanikujärelevalvet teostas OÜ Keskkonnaprojekt.

Projekti toetas KIK 322 471.53 euroga. Koos omaosalusega kujunes projekti maksumuseks kokku 642 419,35 eurot. Omafinantseeringu katsid Rakvere vald ja AS Rakvere Vesi.

Antud Projekti realiseerimisega täideti olulised eesmärgid: rekonstrueeritud reoveepuhastiga tagatakse heitvee vastavus keskkonnaministri määrusele nr 61: Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused ning uue puurkaevpumpla rajamise ja veetöötluse juurutamisega sotsiaalministri määrusele nr 61: Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.

 

 

Sven Otsmaa

projektijuht