Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt on realiseeritud

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 16.06.2020 tehtud nõukogu otsusega nr 3-
2_3/11080-4/2020 Projekti: „Rakvere valla Kohala  küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine”.

Projekti käigus rekonstrueeriti täielikult Kohala küla teenindav reoveepuhasti koos uue reovee peapumpla ja heitveepumpla rajamisega, rajati uus puurkaevpumpla koos veetöötlusseadmete paigaldamisega ning rekonstrueeriti vana vee- ja kanalisatsioonitorustik  ning rajati juurde 251 m veetorustikku ning 240  m erinevat kanalisatsioonitorustikku;

Joogiveevarustuse tarbeks rajati Kohala külla Uemaja tee 2 kinnistule  uus puurkaev-pumpla.

Projekti peatöövõtja oli Wesico Project OÜ, olulisemad alltöövõtjad olid Aktsiaselts Antaares, Keskkond ja Partnerid OÜ, Osaühing Balrock ja Saksa Automaatika OÜ .

Omanikujärelevalvet teostas Infragate Eesti AS.

Uue puurkaev -pumpla rajamise ning rekonstrueeritud reoveepuhastiga tagati heitvee vastavus keskkonnaministri määrusele nr 61: Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused vastavalt  sotsiaalministri määrusele nr 61: Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.