NOAH projekt

Projekt “Läänemere kaitsmine puhastamata linnapiirkondade reovee eest üleujutuste puhkudel” (lühinimi NOAH; ingliskeelne ametlik projekti nimi „Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages flood events in urban areas“, projekti ühine kodulehekülg https://sub.samk.fi/projects/noah/).

NOAH projekt

Olemasolevate sademeveesüsteemide planeerimisel ja rajamisel ei ole arvestatud linnade hoogsa laienemise ning kliimamuutustest tuleneva vihmavee koguse suurenemisega. Seetõttu suureneb risk, et kokku kogutav vesi ei mahu torustikku ära, mistõttu tuleb osa veest juhtida põhjalikku puhastusprotsessi läbimata Läänemerre. Kui tiheasustusega alalt satub puhastamata reovesi koos toitainete, ohtlike ainete ja patogeenidega Läänemerre, on see ohuks nii inimeste tervisele kui loodusele tervikuna.

NOAH projektil on kolm peamist eesmärki: tõsta omavalitsuste võimekust arvestada linnade planeerimisel kliimamuutustega, demonstreerida vee-ettevõtetele meetodeid olemasolevate sademeveesüsteemide paremaks juhtimiseks ning luua Läänemere-äärsete linnade võrgustik, mis oleks piirkonna teistele omavalitsustele eeskujuks sademevee paremal majandamisel.

Projekti uudsuseks on linnaruumi sademevee süsteemide matemaatiliste mudelite ehk digitaalse teisiku ühildamine traditsiooniliste planeerimismeetoditega. Lisaks sellele katsetatakse pilootlinnades esmakordselt tarku sademeveelahendusi.

NOAH projekti elluviimist toetab EL Interreg Läänemere piirkonna programm. Projekti on kaasatud kohalikud omavalitsused, vee-ettevõtted, ülikoolid ja teadusasutused Eestist, Soomest, Poolast, Lätist, Rootsist ja Taanist, kokku 18 erinevat partnerit. Eestist osalevad projektis Tallinna Tehnikaülikool, kes on ühtlasi kogu projekti juhtpartner, Eesti Vee-ettevõtete Liit, Haapsalu ja Rakvere linn ning AS Rakvere Vesi.

Projekti kogueelarve on ~3 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732.45 €. Projekt kestab kuni 2021. aasta keskpaigani.

Projekti eelarve Rakvere Vesi AS-i jaoks on 79 930 eurot, millest 85% on toetus Euroopa Liidu tõukefondist.

Valdav osa vahenditest plaanitakse kasutada targa lüüsi rajamiseks Kastani puiestee äärsele Süsta tiigile. Suurte sademeveekoguste juures toimiks tiik lüüsi abil puhverreservuaarina, et vähendada linna sademeveesüsteemi koormust.

Teise partnerina osaleb projektis Rakvere Linnavalitsus, kes soovib modelleerida linna sees määratletud pilootala sademevee ärajuhtimise lahendust arvestades erinevaid kliimastsenaariumeid. Selline mudel on edasiseks abivahendiks hoonete ning rajatiste, sh sademeveesüsteemide planeerimiseks Rakvere linnas.

Lisainfo

Indrek Tamberg
Projektijuht
AS Rakvere Vesi
+372 5109135
indrek@keskkonnalahendused.ee