Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Keskkonnamõjude hindamine (KMH)

 
   
 
Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamine

Rakvere Linnavalitsus ja Rakvere Vallavalitsus teatavad Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande koostamisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on võimaldada Rakvere linnal ning Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulatel, mis kokku moodustavad Rakvere linna reoveekogumisala, saavutada vastavus Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud Sõmeru valla Roodevälja, Näpi ja Sõmeru asulate liitmine Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi, mis suurendab veevõttu Rakvere linna Piira veehaarde puurkaevudest. Samuti nähakse ette Rakvere vallas Tõrremäe külas paikneva Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimine (sh settekäitlus).

Otsustajad: Rakvere Linnavalitsus (Tallinna 5, Rakvere 44306; Tel: 322 5870; E-post: linnavalitsus@rakvere.ee) ning Rakvere Vallavalitsus (Vallikraavi 8, 44306 Rakvere; Tel: 327 8266; E-post: vallavalitsus@rakverevald.ee). Järelevalve teostaja: Keskkonnaameti Viru regioon (Kunderi 18, 44307 Rakvere; Tel: 325 8401; E-post: laane-viru@keskkonnaamet.ee). Arendaja: Rakvere Vesi AS (Tallinna 5a, Rakvere 44306; Tel: 322 3317; E-post: info@rakvesi.ee). KMH teostaja: OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu, 7366 676, alar@alkranel.ee).

KMH aruande eelnõuga sai tutvuda avaliku väljapaneku (06.10.09 – 20.10.09) jooksul Rakvere Linnavalitsuses ning Rakvere Vallavalitsuses ja kodulehel www.rakvere.ee ning www.alkranel.ee.
KMH aruande avalik arutelu toimus 20.10.2009, KMH aruande heakskiitmise otsus tehti Keskkonnaameti Viru regiooni poolt 27.11.2009.

 

>>
Rakvere RKA KMH aruande heakskiitmise otsus
>>
Rakvere RKA KMH_aruanne

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317