Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt

 
   
 

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekti elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahuldanud AS Rakvere Vesi  taotluse Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojektile Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks, millega investeeritakse Rakvere linna, Sõmeru, Näpi ja Roodevälja veemajandusse lähiaastatel ühtekokku ca 20 miljonit eurot 

Rakvere linna reoveekogumisalal asendatakse kõik 30 aastat ja vanemad vee- ja kanalisatsioonitorustikud, mille seisund või läbimõõt ei ole süsteemi töökindluse tagamiseks piisav. Isevoolset kanalisatsioonitorustikku paigaldatakse üle 25 kilomeetri ja survekanalisatsioonitorustikku rohkem kui kaks kilomeetrit, lisaks kuulub enam kui 12 kilomeetri ulatuses torustikke rekonstrueerimisele. Isevoolset sademevee kanalisatsioonitorustikku on kavas paigaldada pea üheksa kilomeetrit.  Lisaks rekonstrueeritakse Roodevälja reoveepumpla ja Rakvere reoveepuhasti vahel olev avariilises seisus survetorustik pikkusega ca 4 km. Ehitatakse või rekonstrueeritakse kokku 9 reoveepumplat. 

Rakvere reoveepuhastil rekonstrueeritakse täielikult reoveesette käitlus, amortiseerunud mehaanilise ja bioloogilise puhastuse protsessi seadmed ja hoonete tehnovõrgud. Reoveepuhastit täiendatakse anaeroobse settekäitlusega mis hõlmab anaeroobsete reaktorite rajamist ning biogaasi käitlemiseks vajalike rajatiste ehitamist ja seadmete hankimist. 

Joogiveetorustikku paigaldatakse projekti raames ligi 31 kilomeetrit , sealhulgas asendatakse  10 kilomeetrit olemasolevat halvas tehnilises seisukorras olevat joogiveetorustikku.
  Projekti raames ühendatakse Sõmeru, Näpi ja Roodevälja asulad Rakvere linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ning nende asulate elanikud saavad peale tööde lõppu  hakata tarbima Rakvere Veetöötlusjaama kvaliteetset joogivett.  

Rakvere veemajandusprojekti info KIK kodulehel
 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317