Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Veenäitude teatamine
Liitu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
Teenuste hinnad
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Liitu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

 
   
 
NB! Kui Teie soovite liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, siis palun täitke järgnev ankeet. Seejärel printige ankeet välja ja saadke see postiga AS Rakvere Vesi. Aadressi leiate siit. Või saatke vorm meile e-mailile.

Taotluse vormistamisega seotud informatsiooni saab vee-ettevõtte kontakttelefonilt: (032) 233 17
1. Liituva kinnistu aadress
Linn/Asula*
Tänav*
Maja*
2. Kinnistu omanik/valdaja
Eesnimi/Firma nimi*
Perekonnanimi*
Isikukood/Registrikood*
Linn/Asula*
Tänav*
Maja
Korter
Kontakttelefon*
E-post
3. Hoonestus
Hoone
Korruste arv
4. Liitumine
 
5. Veekasutus
keskmine ööpäevane (m3/ööp)
tunnimaksimum (m3/tunnis)
tulekustutusvesi (liitrit/sek.)
vajalik vabasurve (baari)
6. Reovee ärajuhtimine
keskmine ööpäevane (m3/ööp)
tunnimaksimum (m3/tunnis)
sademetevesi (jah/ei)
pind, millelt juhitakse ära sademetevett (m2)
7. Reovee reostusnäitajad
BHT 7(mg/l)
Hõljuvained (mg/l)
Üldlämmastik (mg/l)
Üldfosfor (mg/l)
Fenoolid (mg/l)
Naftaproduktid (mg/l)
Sulfaadid (mg/l)
Rasvad (mg/l)
*reovee reostusnäitajad esitatakse, kui tegemist on mitteelukondliku veetarbimisega (tööstus, teenindus)
8. Planeeritav liitumisaeg
Aasta
Kuu
9. Soovitav liitumispunkti asukoht
Kinnistu piiril
Mujal (täpsustada)

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317