Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kontakt
Missioon
Seadusandlus
Life-Environment
Aruandlus
Joogivee analüüsid
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Life-Environment

 
   
 

Euroopa Liidu LIFE programm
Rakvere Linna Joogiveekvaliteedi Parendamise Projekt
LIFE00 ENV/EE/000922
Seoses vee kui loodusressursi efektiivsema kasutamise vajadusega on üha aktuaalse-maks muutunud veekadude vähendamine, sh veelekete vähendamine torustikest. Lekete vähendamisega kaasneb vee pikem viibeaeg torustikus, mis tähendab vee kvaliteedi võimalikku halvenemist enne tarbijani jõudmist, lisaks on negatiivne asjaolu, et veekasutus on viimastel aastatel vähenenud ja Nõukogude perioodil ehitatud torustikud on seetõttu tugevalt üledimensioneeritud.

Rakvere Life projekti eesmärk:
Projekti peamine eesmärk on leida vastuvõetavad lahendused veekadude vähendamiseks üledimensioneeritud ja amortiseerunud veetorustikest nii, et samal ajal ei halveneks vee kvaliteet tarbija kraanis ja formuleerida abinõud veevõrgu efektiivseks opereerimiseks ja korrashoiuks.

Projekti teised eesmärgid:
  • Demonstreerida meetmeid veevõrgu korrashoiuks ja veekadude vähendamiseks teistele linnadele Eestis, kellel on Rakvere linnaga sarnased probleemid.
  • Planeerida tegevused reovee pinnasesse infiltratsiooni vähendamiseks.
  • Vähendada reostusohtu, mis tuleneb vanadest joogivee puurkaevudest linnas.

 

Projekti lühiülevaade (Suurus: 666.46 KB)
 
 
Rakvere Life projekti tulemusi tutvustav seminar
Rakvere Life projekti tulemustest  (Suurus: 119.05 KB) Kuupäev: 17/03/2004
Rakvere Life tutvustus  (Suurus: 75.5 KB) Kuupäev: 17/03/2004
Veekadude analyysi meetodid (Suurus: 199.52 KB) Kuupäev: 17/03/2004
Veevõrgu andmebaas.ppt (Suurus: 112.5 KB) Kuupäev: 17/03/2004
Veevõrgu hydrauliline mudel  (Suurus: 818.5 KB) Kuupäev: 17/03/2004
 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317