Operatiivinfo
Uudised
Arhiiv
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Uudised

 
   
 

AS Rakvere Vesi viis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse abiga ellu veemajandusprojekti "Lääne-Virumaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine"

08.03.2016

Vesi abiks AS Infragate Eesti, kes osutas projektijuhtimise teenust. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 01.06.2015 tehtud juhatuse otsusega nr 1-25/125 projekti "Lääne-Virumaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete, vahendite ja eriotstarbelise sõiduki soetamine" 398 784,87 euroga. Projekti kogumaksumuseks koos Rakvere Vesi AS omaosalusega oli kavandatud 469 158,67 eurot. Teostatud hangete ja sõlmitud lepingute tulemusel kujunes projekti kogumaksumuseks 322 481,00 eurot ja Rakvere Vesi AS omaosaluseks 48 372,15 eurot. SA KIK toetas oma otsusega soetada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste tehnoloogilisi seadmeid ja ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi hooldusseadmeid AS-le Rakvere Vesi ettevõtte veemajanduse alaste toimingute hõlbustamiseks ja parema teenuse kvaliteedi tagamiseks. Toetuse abiga soetati ja paigaldati Rakvere linna reoveepuhastile kaksteist uut aeglasekäigulist segurit, mis on vajalikud ühe osana optimaalse heitveepuhastusprotsessi tagamiseks reoveepuhastis. Rakvere linna kanalisatsiooni peapumplasse paigaldati kolm uut reoveepumpa ja Roodevälja kanalisatsioonipumplasse kaks uut reoveepumpa. Kirjeldatud seadmete soetamise tulemusena on tagatud reoveepuhasti ja kanalisatsioonipumplate tõrgeteta töö ja efektiivne reovee puhastile jõudmine ning puhastamine. Lisaks eelnimetatud tehnoloogilistele seadmetele soetati projekti raames veel kallurauto, millele on paigaldatud universaalne kraana. Auto koos kraanaga võimaldab piirkondlikul vee-ettevõttel AS Rakvere vesi teostada mitmekülgseid igapäevatöös ettetulevaid tööprotseduure, alates erinevate kaupade transpordist kuni keerukamate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide seadmete paigaldus- ja hooldustöödeni, mille raames läheb vaja kraana abi. Väiksema, kuid väga vajaliku seadmena soetati veel projekti raames teisaldatav generaator, mida hakatakse kasutama ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi remondi- ja hooldustööde käigus vajaliku elektritööriistade energiaallikana. Samuti on võimalik generaatori abil elektrikatkestuste ajal töös hoida väiksemaid joogivee- või reoveepumplaid. Projekti eesmärgiks oli AS Rakvere Vesi igapäeva töö hõlbustamiseks seadmete soetamine, misläbi paraneb ka ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse kvaliteet klientidele. Kõikide seadmete soetamiseks viidi läbi kaks riigihanget, mille tulemusel leiti tehniliselt sobivaimad ja majanduslikult soodsaimad seadmed. Projekti teostamisel ja riigihangete läbiviimisel oli AS-le Rakvere
 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317