Operatiivinfo
Uudised
Arhiiv
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Uudised

 
   
 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist

11.06.2018

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on avanud taotlusvooru eraisikutele toetuse taotlemiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks.  Kui kinnistu tarbeks on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega ning ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse. Toetuse taotlemiseks viige läbi järgmised tegevused:

  • küsige vee-ettevõtjalt liitumistingimused ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks (liitumistingimuste taotluse vormi saate täita AS Rakvere Vesi kodulehel aadressil www.rakvesi.ee )
  • küsige kogumismahuti rajamisel vee-ettevõtjalt või kohalikult omavalitsuselt kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis
  • täitke KIKi taotlusvorm ( taotlusvorm on kättesaadav KIKi kodulehel aadressil https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine  )
  • lisage KIKi taotlusvormile vee-ettevõtja liitumistingimused, kogumismahuti rajamise puhul vastav kinnituskiri, kinnituskiri selle kohta, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule ning volikiri (juhul, kui toetust taotletakse volikirja alusel) ja esitage taotlus koos lisadega KIKile läbi E-toetuste keskkonna                                                            ( https://etoetus.struktuurifondid.ee/  ). Taotlust saab esitada ka e-posti teel ( info@kik.ee ) ja paberkandjal ( Narva mnt 7a, 10117 Tallinn ).

KIK kontrollib 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seadusele, selle alamaktidele ja meetmemääruse nõuetele ning teeb seejärel otsuse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab KIK sellest taotlejat ja määratakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg kuni 15 kalendripäeva. Taotluse menetlemise maksimaalne ajaperiood on 50 kalendripäeva.

Toetust antakse  66% ulatuses standardiseeritud ühikuhinnast, toetussummad on sätestatud keskkonnaministri 17.05.2018 nr 12 määruse "Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord"      § 7.

Pärast taotluse rahuldamise otsust tuleb toetuse saajal teostada kinnistusisesed, selhulgas majasisesed torustike ehitustööd, tellida pädevalt teostajalt nõuetele vastav torustike teostusjoonis ning sõlmida vee-ettevõtjaga teenusleping. Seejärel esitab  toetuse saaja  KIKile  projekti lõpparuande ja maksetaotluse koos vastavate lisadega hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

KIK teeb väljamakse pärast seda, kui  on lugenud projekti tegevused ellu viiduks, kuid mitte rohkem kui 90 päeva jooksul.

Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta on kättesaadav KIKi kodulehel (https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine ).

Lisainformatsiooni saate küsida AS Rakvere Vesi klienditeenindusest Tallinna 5a, 44306 Rakvere, tel. 32 233 17 e-post: info@rakvesi.ee . Klienditeenindus on avatud E, T, K, N 8.30 - 16.30, lõuna 12.00 - 13.00.              

Rakvere Vesi

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317